fbpx

កម្ចី

គួរបង់ថេរ ឬបង់ថយ?

សម្រាប់អ្នកដែលចង់ខ្ចីលុយធនាគារ ឬបង់រំលោះ, តើគួរជ្រើសរើសជម្រើសបង់សងថេរ ឬបង់ថយ? តើជម្រើសមួយណាសម្រួលលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រចាំខែរបស់យើង? ហើយជម្រើសមួយណាចំណេញជាង? ខាងក្រោមនេះជាការរៀបរាប់ និងប្រៀបធៀបអំពីជម្រើសទាំងពីរនេះឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា។ មុនដំបូង, យើងត្រូវដឹងសិនថា ការបង់សងប្រចាំខែនេះ គឺយើងសងទាំងដើម ទាំងការប្រាក់ ដែលការបង់ប្រចាំខែ = ចំណែកបង់ដើម + ចំណែកបង់ការប្រាក់។ ១. ការបង់ថេរ (annuity mortgage) ជាការបង់ប្រចាំខែនៅក្នុងតម្លៃថេរមួយ រហូតដល់ពេលដែលសងអស់លុយដែលខ្ចី។ សម្រាប់ការបង់ប្រភេទនេះ, ចំណែកបង់ដើម គឺតិចជាងចំណែកបង់ការប្រាក់ នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងៗ តែយូរៗទៅ ចំណែកបង់ដើមក៏កើនឡើង ច្រើនជាងចំណែកបង់ការប្រាក់វិញ នៅឆ្នាំក្រោយៗ។ ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំខ្ចីលុយពីធនាគារ ដើម្បីទិញផ្ទះតម្លៃ ១០០.០០០ ដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំ ជាមួយការប្រាក់ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើខ្ញុំជ្រើសរើសបង់ថេរនោះ គឺត្រូវបង់ប្រចាំខែ ១.២១៣ ដុល្លារថេររហូតតែម្ដង។ ក្នុងនោះ, ខ្ញុំបង់ដើមបានតែ ៥៤៦ ដុល្លារក្នុងខែទី១ តែបង់ការប្រាក់ដល់ ៦៦៦ ដុល្លារ ប៉ុន្តែយូរៗទៅគឺខ្ញុំត្រូវបង់ដើមច្រើនទៅៗ រហូតដល់ខែចុងក្រោយគឺត្រូវបង់ដើម […]

៦ចំណុច អាចរារាំងមិនឲ្យអ្នកទទួលកម្ចីអាជីវកម្មបាន

ការស្នើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្បមប្រហែលជាមិនងាយស្រួលទេ។ ប៉ុន្តែ វាគឺជាជំហានចាំបាច់មួយ សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម និង startup ដើម្បីទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ដឹកនាំអាជីវកម្មឱ្យឈានទៅដល់កម្រិតបន្ទាប់។ថ្ងៃនេះ LuyBook នឹងនិយាយពីកត្តាចំនួន ៦ ដែលរារាំងបងប្អូនពីការទទួលបានកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម។ ១.ប្រវត្តិឥណទានមិនល្អ៖របាយការណ៍ឥណទានគឺ ជាឧបករណ៍មួយ ដែលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រើដើម្បីកំណត់នូវកម្រិតហានិភ័យ និងព្យាករណ៍លទ្ធភាពសងត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកខ្ចី។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ពិនិត្យរបាយការណ៍ពិន្ទុឥណទានរបស់អតិថិជន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូកម្ពុជា ឬ ហៅកាត់ថា ស៊ីប៊ីស៊ី។ ប្រសិនបើរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អតិថិជននោះ បង្ហាញពីប្រវត្តិយឺតយ៉ាវនៃការសងបំណុល ឬអតិថិជននោះមិនមានប្រវត្តិឥណទានពីមុន ពួកគេអាចនឹងត្រូវមន្ត្រីឥណទានបដិសេធចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេ។ ២. លំហូរសាច់ប្រាក់មិនល្អលំហូរសាច់ប្រាក់នៃអាជីវកម្មគឺប្រៀបបាននឹងចរន្តឈាម។ វាត្រូវបានមន្រ្តីឥណទានប្រើដើម្បីវាស់វែងពីសុខភាពរបស់អាជីវកម្ម។ លំហូរសាច់ប្រាក់បង្ហាញថា តើអ្នកនឹងមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅនឹងដៃ ដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីដែរឬទេ។ ស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីដូចជាធនាគារ ទាមទារលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់អាជីវកម្មប្រហែល ១,៥ ដងនៃការបង់រំលួសប្រចាំខែ។ ពាក្យស្នើកម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបដិសេធប្រសិនបើអ្នកមិនមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់។ ៣. មិនមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីចង់ឃើញថាអ្នកមានផែនការគិតគូរម៉ត់ចត់សំរាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរឬទេ? ពួកគេចង់ដឹងពីបំណងរបស់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំកម្ចីនេះ។ តើអ្នកមានផែនការពង្រីកអាជីវកម្មដែលនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែម? បើដូច្នោះ តើអ្នកមានព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ការព្យាករចំណូល និងការសិក្សាទីផ្សារច្បាស់លាស់ដែរឬទេ? អ្នកដាក់ពាក្យស្នើប្រាក់កម្ចីគួរយ៉ាងហោចណាស់រៀបចំពន្យល់ពីមូលហេតុ ដែលពួកគេចង់បានប្រាក់កម្ចី និង ផែនការសងប្រាក់វិញរបស់ពួកគេ។ ៤. ស្នើប្រាក់កម្ចីច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយមនុស្សមួយចំនួនអាចគិតថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីច្រើនក្នុងពេលតែមួយនឹងបង្កើនឱកាសនៃការទទួលបានការយល់ព្រមពីស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី។ តែផ្ទុយទៅវិញ […]

Scroll to top